1. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego REMAJU działającego pod adresem https://remaju.pl jest firma SM Automatic Renata Malcherek z siedzibą przy ul. Brata Alberta 77a, 41-407 Imielin, NIP 222-029-52-92, REGON 361600499.

2. Przed dokonaniem zakupów w sklepie REMAJU.PL Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że Klient zapoznał się z Regulaminem sklepu.

3. Wszystkie treści słowne i graficzne udostępniane na stronie sklepu internetowego REMAJU.PL stanowią własność właściciela sklepu i podlegają ochronie prawa autorskiego lub właściciel sklepu ma zgodę osób trzecich do posługiwania się treściami będącymi ich własnością.  

4. Treści prezentowane na stronach sklepu internetowego REMAJU.PL, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66[1] Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

2. Definicje

W Regulaminie stosuje się następujące definicje:

1. Sprzedawca – firma SM Automatic Renata Malcherek z siedzibą przy ul. Brata Alberta 77a, 41-407 Imielin, NIP 222-029-52-92, REGON 361600499, umożliwiająca kupowanie towarów w Sklepie internetowym, którego jest właścicielem.

2. Sklep - sklep internetowy REMAJU.PL znajdujący się pod adresem elektronicznym https://remaju.pl, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru przy wykorzystaniu sieci www.

3. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.

6. Konto – indywidualne dla każdego Klienta, zakładane podczas rejestracji na podstawie adresu e-mail.

7. Cena - cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy i płatności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen Towarów, jednak zmiany te nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Towarów.

8. Przelew dedykowany - przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

3. Konto Klienta

1. Założenie konta Klienta jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Klient może założyć konto, podając swój adres e-mail i hasło, a następnie wypełniając dane w formularzu. Hasło może zostać zmienione przez Klienta wielokrotnie i w dowolnym momencie.

3. Klient będący Konsumentem podaje w formularzu następujące dane: 

a) obligatoryjnie:

- imię i nazwisko, 

- adres zamieszkania, 

- numer telefonu,

b) opcjonalnie:

- datę urodzenia,

- płeć.

4. Klient niebędący Konsumentem podaje w formularzu obligatoryjnie następujące dane: 

- pełną nazwę firmy, 

- numer NIP,

- imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, 

- adres siedziby, 

- adres e-mail, 

- numer telefonu.

5. Treści naruszające prawo będą zgłaszane stosownym organom. 

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta loginu i hasła osobom trzecim lub utratę hasła w wyniku niedochowania należytej staranności przez Klienta oraz za powstałe w ten sposób szkody.

4. Składanie zamówień

1. Zamówienia składane są poprzez formularz zamówień w Sklepie zawierający prawdziwe i kompletne dane.

2. Do złożenia zamówienia nie jest wymagane założenie Konta.

3. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie Warunków świadczenia usługi.

4. Poprzez wybór i kliknięcie odpowiedniego buttonu dotyczącego sposobu płatności Klient akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz kosztów dostawy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym będą niepełne.

6. Zamówienia realizowane są zarówno w kraju, jak i za granicą. Przed złożeniem zamówienia do wysyłki zagranicznej Klient powinien skontaktować się w celu uzgodnienia kosztów przesyłki i sposobu płatności. W przypadku braku kontaktu Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami przesyłki zgodnie z cennikiem.

7. Po złożeniu zamówienia na podany w formularzu adres poczty elektronicznej Klienta przesłane zostaje potwierdzenie ze specyfikacją zamówienia.

8. W przypadku braku zamówionego Towaru i w efekcie brakiem możliwości dotrzymania zadeklarowanego terminu realizacji zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany i otrzyma zwrot uiszczonej zapłaty. 

9. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych wymaganych prawem do jej wystawienia.

10. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

11. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

12. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu należności na koncie bankowym Sklepu. Termin realizacji określony jest każdorazowo na ogólnodostępnej karcie Towaru w Sklepie.

5. Płatności

1. Za złożone w Sklepie zamówienia zapłacić można następującymi sposobami:

a) płatność online. Jest to tzw. szybki przelew lub płatność kartą kredytową. Klient przekierowywany jest na strony transakcyjne banku lub operatora karty kredytowej, który wskazał i tam dokonuje przelewu. Przelew jest widoczny od razu w systemie Sklepu, dzięki czemu możliwa jest szybka wysyłka zakupionego towaru. System ten umożliwia bezpieczne płacenie karta kredytową VISA lub MasterCard.

Uwaga: odbiorcą płatności w systemie transakcyjnym banku, który zostaje automatycznie ustawiony, nie jest Sklep REMAJU.PL tylko "przelewy24"!

b) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy. Po dokonaniu zakupu klient otrzyma e-mail z podanym numerem rachunku bankowego Sprzedawcy i kwotą zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Towar jest wysyłany do Klienta. Czas od dokonania przelewu do zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym może trwać od kilku godzin do nawet kilku dni. Zdarzają się sytuacje, że przelewy dokonywane za pośrednictwem Poczty Polskiej trafiają na wskazane konta z dużym opóźnieniem.

c) płatność gotówkowa dokonywana przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

2. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

3. Zamówienia, za które zapłata nie wpłynie na konto Sprzedawcy w ciągu 7 dni od daty ich złożenia, zostaną anulowane.

6. Sposoby i koszty dostawy

1. Zamówienia na terenie Polski wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz paczkomatów InPost. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

2.  Zamówiony Towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób, za wyjątkiem sytuacji, w której gabaryty zamówionego Towaru uniemożliwiają wysyłkę do paczkomatów InPost. Jedyną dostępną opcją jest wówczas przesyłka kurierska.

3. Czas dostawy określają odrębne regulaminy dostawców wymienionych w punkcie 6.1.

4. Koszt dostawy ponosi Klient:

a) 11,30 zł w przypadku gdy Klient wybierze InPost,

b) 15,00 zł w przypadku gdy Klient wybierze firmę kurierską.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy, o czym poinformuje Klientów na stronie Sklepu. Zmiana ta nie będzie miała wpływu na transakcje zawarte uprzednio.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udzielenia rabatu na koszty dostawy dla wybranych Towarów. Klient informowany jest o udzielonym rabacie podczas składania Zamówienia.

7. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Klient będący Konsumentem ma prawo zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki osobiście lub przez wyznaczoną osobę trzecią.

2. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest złożenie oświadczenia (przykładowy formularz dostępny jest na stronie remaju.pl oraz przesyłany Konsumentowi wraz z zamówionym Towarem) oraz zwrot Towaru.

3.  Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy.

4. Zwracany Towar zostanie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w z kompletną jego zawartością (produkt, metka, akcesoria, instrukcje itp.) w oryginalnym opakowaniu, zostanie należycie zabezpieczony na czas transportu oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu (paragon lub faktura VAT).

6. Wraz ze zwracanym Towarem Konsument ma obowiązek zwrotu gratisów (jeśli je otrzymał) – w stanie nieużywanym i niepogorszonym, z metkami i opakowaniami.

7. Konsument dostarcza zwracany towar na adres Sklepu na swój koszt. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia zwrotu jeśli Konsument nie dopełni powyższych warunków.

9. W przypadku spełnienia powyższych wymagań, gwarantujemy zwrot równowartości pieniężnej ceny Towaru oraz kosztów przesyłki do Konsumenta – przelewem bankowym na podany w formularzu zwrotu towaru numer konta bankowego w ciągu 14 dni od otrzymania formularza zwrotu z zastrzeżeniem punktu 7.10.

10. Jeżeli następuje zwrot towarów, na których zakup udzielono rabatu w wysokości kosztów przesyłki (tzw. „darmowa wysyłka”), zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przesyłki.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Reklamacje

1. Towar sprzedawany w Sklepie jest objęty gwarancją producenta na zasadach ogólnych.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

3. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres: [email protected]. W zgłoszeniu reklamacji należy podać numer i datę zamówienia, dane kontaktowe Klienta oraz powód reklamacji. Klient dostarcza reklamowany Towar do siedziby Sprzedawcy na własny koszt. Do przesyłki z Towarem należy dołączyć kopię zgłoszenia reklamacji wysłanego e-mailem oraz dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT).

4. Jeżeli na skutek nieodpowiedniego zapakowania odsyłanego Towaru zostanie on uszkodzony bądź zniszczony, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.

4.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty jej otrzymania.

5. Sprzedawca indywidualnie rozpatruje każde zgłoszenie reklamacyjne i w przypadku jej uwzględnienia oferuje do wyboru Klienta różne możliwości: naprawę, wymianę na egzemplarz wolny od wad, wymianę na inny model w tej samej cenie, lub zwrot pieniędzy na konto bankowe Klienta.
6. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

7. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.