Regulamin sklepu Remaju.pl

§ 1. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Remaju – www.remaju.pl
2. Sklep internetowy Remaju prowadzony jest przez SM Automatic Sławomir Malcherek, ul.Brata Alberta 77a 41-407 Imielin, NIP: 6462929851, Regon: 243192340, wykonującą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zwanym dalej Sprzedawcą.

§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży
1. Informacje zawarte w sklepie internetowym stanowią zaproszenie do składania propozycji zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych na stronach internetowych sklepu. Oznaczenie towarów jak również ich ceny na stronach sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie przez klienta zamówienia (oferty kupna) przy użyciu formularza umieszczonego na stronie sklepu internetowego
3. Sprzedawca dokonuje akceptacji oferty klienta poprzez wysłanie wiadomości, zawierającej informację o przyjęciu oferty, na podany przez klienta adres poczty elektronicznej e-mail. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę wiadomości.
4. Zamówienie powinno zawierać:j
– wybór sposobu płatności i dostawy, wraz ze wskazaniem adresu dostawy umożliwiającego skuteczne doręczenie przesyłki zawierającej zamówiony towar.
5. W razie przedstawienia danych niekompletnych, błędnych, wymagających doprecyzowania lub wzbudzających wątpliwości, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi pod warunkiem potwierdzenia przez klienta złożonego zamówienia w odrębnej wiadomości e-mail lub telefonicznie (zastrzeżenie to ma na celu przeciwdziałanie błędom w zamówieniach oraz szkodom wywołanym przez złośliwe oprogramowanie lub osoby trzecie).
6. W przypadku określonym w ustępie poprzedzającym, umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę wiadomości, o której mowa w ust. 3, po dokonaniu potwierdzenia przez klienta złożonego zamówienia w odrębnej wiadomości e-mail lub telefonicznie.
7. W razie braku możliwości realizacji zamówienia, w całości lub części, w tym z uwagi na niedostępność zakupionego towaru, sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o fakcie tym zawiadomi klienta, który może od umowy odstąpić, ograniczyć zamówienie lub wyrazić zgodę na dłuższy czas oczekiwania. W razie odstąpienia od umowy, dotychczas wpłacona przez klienta suma pieniężna ulega zwrotowi.
8. W przypadku braku decyzji klienta lub braku wyrażenia zgody na dłuższy czas oczekiwania, Sprzedawca zwraca klientowi otrzymaną od niego zapłatę tytułem ceny oraz ewentualnych kosztów przesyłki, nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.
9. Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której brak możliwości zrealizowania zamówienia, w całości lub w części, wystąpił na skutek działania siły wyższej, osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3. Realizacja zamówienia
1. Po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, sprzedawca przystępuje do czynności związanych z jego realizacją, tj. przygotowania towaru do wysyłki oraz dokumentów księgowych:
– w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,
– w przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu środków na rachunek bankowy,
– w przypadku zamówień płatnych z wykorzystaniem systemu płatności online – po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania zapłaty przez Kupującego z wykorzystaniem tego systemu,
2. Sprzedawca zobowiązany jest przygotować towar do odbioru/wysyłki, w zależności od wybranej przez klienta opcji wydania towaru, w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania przez klienta zapłaty umówionej ceny lub zawiadomienia o wyborze opcji zapłaty przy odbiorze.
3. Zamówiony towar doręczany jest z wykorzystaniem usług firm kurierskich lub innych podmiotów świadczących usługi kurierskie (przewoźnicy) lub pocztowe, na adres klienta wskazany w zamówieniu.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie wynikłe na skutek podania przez klienta nieprawidłowych danych adresowych.
5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§4. Płatność za zamówienie
1. Zapłaty za zamówienie można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
a) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu
b) za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej,
c) przelewem bankowym na wskazany przez Sprzedawcę numer konta,
d) płatnością online za pośrednictwem systemu płatności online – płatność ta realizowana jest w ten sposób, że Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony sklepu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Hotpay

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w pkt 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem.
3. W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


§ 5. Rękojmia, Gwarancja i Zwroty Towaru
1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się ze sklepem podając opis niezgodności.
2. O ile nie ustalono inaczej klient powinien odesłać reklamowany towar na adres sklepu na własny koszt wybierając najtańszy możliwy sposób dostawy. Klient otrzyma zwrot kosztu na zasadach opisanych niżej jeżeli reklamacja okaże się zasadna.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
5. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszta wysyłki towaru. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

§ 6. Sprzedaż Konsumencka
1. Klient będący konsumentem, jeżeli zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić, bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie (może być mailem) w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru.
2. Termin, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, liczy się od dnia doręczenia zamówionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem stosownego oświadczenia na adres Sprzedawcy wskazany § 1 ust. 2 lub na adres mailowy.
3. W sytuacji wskazanej w ustępach poprzedzających, zwrot towaru następuje na koszt klienta. Do zwróconego towaru należy załączyć oryginalne opakowanie. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysyłanych za pobraniem.


§ 7. Ochrona Danych Osobowych
1. Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych określa rozporządzenie RODO – dokładny sposób przetwarzania przez nas danych określa Polityka Prywatności (link w stopce strony).
2. Poprzez dokonanie rejestracji w serwisie, klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w prowadzonej przez Sprzedającego bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów wykonania umowy sprzedaży.
3. Klient posiada uprawnienie do wglądu oraz żądania poprawienia swoich danych osobowych umieszczonych w bazie prowadzonej przez Sprzedawcy.
4. Klient uprawniony jest do żądania usunięcia z bazy Sprzedawcy części lub wszystkich danych osobowych jego dotyczących, jednakże może się to wiązać z uniemożliwieniem korzystania przez niego z serwisu, w szczególności brakiem możliwości składania ofert kupna.
5. Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów w celach niezbędnych do korzystania przez nich z serwisu, a także prawidłowej realizacji umów sprzedaży oferowanych towarów, a za wyraźną zgodą klienta również w celach handlowych, promocyjnych i marketingowych.


§ 8. Postanowienia Końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z zawartych przez klientów ze Sprzedawcą umów sprzedaży, rozpoznawane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.